WebSaru辞書 > 英和辞典 > specific viscosityの和訳
英単語specific viscosityの意味と読み方

specific viscosity


    比粘度
specific viscosityに関連した例文を提出する