WebSaru辞書 > 英和辞典 > specific circulationの和訳
英単語specific circulationの意味と読み方

specific circulation


    比循環
specific circulationに関連した例文を提出する