WebSaru辞書 > 英和辞典 > jack-in-officeの和訳
WebSaru英和辞書での「jack-in-office」の意味と読み方

jack-in-office


    横柄な小役人
WebSaru専門語辞書での「jack-in-office」の意味

jack-in-office


横柄な小役人

jack-in-officeに関連した例文を提出する