WebSaru辞書 > 英和辞典 > baby-cartの和訳
WebSaru英和辞書での「baby-cart」の意味と読み方

baby-cart


    乳母車;perambulator, pramとも
baby-cartに関連した例文を提出する