WebSaru辞書 > 英和辞典 > V-8の和訳
WebSaru英和辞書での「V-8」の意味と読み方

V-8

['vɪ 'et]
    V8エンジン,またはV8エンジンを搭載した自動車
WebSaru専門語辞書での「V-8」の意味

V-8

['vɪ 'et]
ブイ8

V-8に関連した例文を提出する