WebSaru辞書 > 英和辞典 > Karibaの和訳
WebSaru英和辞書での「Kariba」の意味と読み方

Kariba


    カリバ湖(Lake Kariba)
Karibaに関連した例文を提出する