WebSaru辞書 > 英和辞典 > B.V.M.の和訳
WebSaru英和辞書での「B.V.M.」の意味と読み方

B.V.M.


    Beata Virgo Maria 【聖書】処女マリアのこと
B.V.M.に関連した例文を提出する