WebSaru辞書 > 和英辞典 > 非営利的を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「非営利的」の英語と読み方

非営利的

[ひえいりてき]
    nonprofitnonprofit
    非営利的な


非営利的に関連した例文を提出する非営利的の関連した用語