WebSaru辞書 > 和英辞典 > 語彙論を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「語彙論」の英語と読み方

語彙論

[ごいろん]
    lexicologylexicology
    言語学語彙論


語彙論に関連した例文を提出する語彙論の関連した用語