WebSaru辞書 > 和英辞典 > 芸域を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「芸域」の英語と読み方

芸域

[げいいき]
    range of skillsrange [reɪnʤ]
    範囲,視界,射撃場,射程,種類,並べる


芸域に関連した例文を提出する