WebSaru辞書 > 和英辞典 > 経緯儀を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「経緯儀」の英語と読み方

経緯儀

[けいいぎ]
    theodolitetheodolite
    測量天文経緯儀


WebSaru専門語辞書での「経緯儀」の英訳

経緯儀

[けいいぎ]
theodolite,altazimuth,altazimuth instrument

経緯儀に関連した例文を提出する経緯儀の関連した用語