WebSaru辞書 > 和英辞典 > 経営合理化を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「経営合理化」の英語と読み方

経営合理化

[けいえいごうりか]
    streamlining of operations
WebSaru専門語辞書での「経営合理化」の英訳

経営合理化

[けいえいごうりか]
management rationalization,rationalization of business operations,rationalization of management,rationalization of operations

経営合理化に関連した例文を提出する