WebSaru辞書 > 和英辞典 > 米英戦争を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「米英戦争」の英語と読み方

米英戦争

[べいえいせんそう]
    War of 1812war [wɔːr]
    敵意,戦う,戦争する,(主権国間の)戦争,軍事


米英戦争に関連した例文を提出する