WebSaru辞書 > 和英辞典 > 来観者を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「来観者」の英語と読み方

来観者

[らいかんしゃ]
    visitor (to an exhibit)visitor [ˈvɪzɪtər]
    訪問者,見舞人,滞在客,観光客,(スポーツ)遠征軍,渡り鳥

exhibit [ɪgˈzɪbɪt]
    展覧する,公開する,展示品,展示する,証拠,証拠物件,展覧会


来観者に関連した例文を提出する