WebSaru辞書 > 和英辞典 > 揮発度を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「揮発度」の英語と読み方

揮発度

[きはつど]
    volatilityvolatility [.vɔlə'tiliti]
    不安定さ,変わりやすさ


WebSaru専門語辞書での「揮発度」の英訳

揮発度

[きはつど]
volatility

揮発度に関連した例文を提出する