WebSaru辞書 > 和英辞典 > 拝火教を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「拝火教」の英語と読み方

拝火教

[はいかきょう]
    ZoroastrianismZoroastrianism [.zoro'æstrɪən.ɪzm]
    ゾロアスター教


拝火教に関連した例文を提出する