WebSaru辞書 > 和英辞典 > 平易化を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「平易化」の英語と読み方

平易化

[へいいか]
    simplificationsimplification [.simplifi'keiʃən]
    簡単にしたもの


平易化に関連した例文を提出する