WebSaru辞書 > 和英辞典 > 大域的を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「大域的」の英語と読み方

大域的

[たいいきてき]
    globalglobal [ˈgləʊbəl]
    全体的な,球状の,地球の,全地球的,全世界的な,世界的な


大域的に関連した例文を提出する