WebSaru辞書 > 和英辞典 > 売淫を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「売淫」の英語と読み方

売淫

[ばいいん]
    prostitutionprostitution
    売春;変節;悪用;堕落


売淫に関連した例文を提出する