WebSaru辞書 > 和英辞典 > 在庫投資を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「在庫投資」の英語と読み方

在庫投資

[ざいことうし]
    inventory investmentinventory [ˈɪnvəntərɪ]
    1. 物品明細表,在庫リスト,在庫品,目録
    2. 目録を作る

investment [ɪnˈvestmənt]
    包むこと,投資,出資,包囲,任命,投資金,外皮,封鎖,投資対象


WebSaru専門語辞書での「在庫投資」の英訳

在庫投資

[ざいことうし]
stock investment,inventory formation,inventory investment,inventory investments,investment in stock

在庫投資に関連した例文を提出する