WebSaru辞書 > 和英辞典 > 名宛人を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「名宛人」の英語と読み方

名宛人

[なあてにん]
    addresseeaddressee [.ædrεs'ɪ]
    受信人


WebSaru専門語辞書での「名宛人」の英訳

名宛人

[なあてにん]
drawee,addressee

名宛人に関連した例文を提出する名宛人の関連した用語