WebSaru辞書 > 和英辞典 > 同音異義性を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「同音異義性」の英語と読み方

同音異義性

[どうおんいぎせい]
    homophonyhomophony
    同音


WebSaru専門語辞書での「同音異義性」の英訳

同音異義性

[どうおんいぎせい]
homophony

同音異義性に関連した例文を提出する同音異義性の関連した用語