WebSaru辞書 > 和英辞典 > 危殆を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「危殆」の英語と読み方

危殆

[きたい]
    danger, jeopardy, distressdanger [ˈdeɪnʤər]
    危険の原因となるもの,危険,危難,障害,危険物

jeopardy ['ʤεpɚdɪ]
    危険,危機

distress [dɪˈstres]
    苦しめる,苦痛,悩み,苦悩,遭難,困窮


危殆に関連した例文を提出する