WebSaru辞書 > 和英辞典 > 剛気を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「剛気」の英語と読み方

剛気

[ごうき]
    bravery, stoutheartednessbravery ['brevərɪ]
    勇敢さ,勇気,勇敢,華美


剛気に関連した例文を提出する剛気の関連した用語