WebSaru辞書 > 和英辞典 > 催淫剤を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「催淫剤」の英語と読み方

催淫剤

[さいいんざい]
    aphrodisiac
催淫剤に関連した例文を提出する