WebSaru辞書 > 和英辞典 > 偽君子を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「偽君子」の英語と読み方

偽君子

[ぎくんし;にせくんし]
    hypocrite, snobhypocrite ['hɪpə.krɪt]
    偽善者

snob [snɒb]
    紳士気取りの俗物,俗物,スノッブ


WebSaru専門語辞書での「偽君子」の英訳

偽君子

[ぎくんし;にせくんし]
hypocrite

偽君子に関連した例文を提出する