WebSaru辞書 > 和英辞典 > 代員を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「代員」の英語と読み方

代員

[だいいん]
    proxyproxy ['prɑksɪ]
    代理(権,人),委任状,代用となるもの


代員に関連した例文を提出する